GEBOORTELIJSTEN? KLIK HIER    -      KLANTENDIENST: +32 14 31 20 22    -      EMAIL: info@hetkleinehuys.be
 

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN1. VERKOPER

Het Kleine Huys onderdeel van Babyconcept BVBA heeft haar maatschappelijke zetel te Nieuwstraat 12, 2400 Mol, België, en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer: 0500.993.716. Het BTW nummer is: BE0500.993.716 ("Hierna genaamd verkoper").

2. TOEPASSING
Elke bestelling geldt als aanvaarding door de Koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

3. PRIJZEN
Al onze prijzen zijn inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten.
      
4. BESTELLINGEN EN BETALINGEN
Alle online betalingen worden uitgevoerd via het Mollie platform. De klant kan kiezen uit volgende betalingsmogelijkheden:
Betalingen via Creditcard, PayPal, iDEAL, Bancontact en overschrijving.
Mochten er zich eventuele onjuistheden voordoen in de aanrekening, verzoeken wij de klant om deze onmiddellijk en binnen de 3 dagen te melden aan de verkoper, zodat het bedrag kan worden gecorrigeerd.
Een overzicht van alle betalingsmogelijkheden kan u controleren op deze pagina.
    
5. VERZENDINGEN
Wij leveren wereldwijd. Prijzen voor verzending buiten België en Nederland kunnen op simpel verzoek worden aangevraagd.
Onze verzendingen verlopen via B-Post, PostNL voor brievenbuspakjes en DPD voor alle pakketjes. Het is de verkoper toegestaan om een andere pakketjesdienst te kiezen indien hij dit nodig acht en zonder hierover de klant vooraf te informeren.   
Foutief gecommuniceerde leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.
De verkoper heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.
Er worden geen verzendingskosten aangerekend vanaf een bestelling van 75 euro.
    
6. EIGENDOMSRECHT
De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij het recht om de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.

7. BESCHADIGINGEN, VERLIES, DIEFSTAL   

De verkoper kan niet verantwoordelijk geacht worden voor de beschadiging, diefstal of het verlies van goederen tijdens de verzending via een door de verkoper aangestelde pakketjesdienst. Indien u zich wenst te verzekeren voor verlies, diefstal en of beschadiging van uw pakketje, kan u het best kiezen voor verzending via DPD.
De verkoper doet er alles aan om de bestelde goederen steeds zo goed en veilig mogelijk te verpakken en te verzenden.
    
8. RECHT OM AF TE ZIEN VAN DE AANKOOP VAN DE GOEDEREN
De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.
- De koper dient het product binnen de 14 kalenderdagen in originele staat, ongebruikt, onbeschadigd, voorzien van alle orginele labels en in de originele verpakking terug aan de verkoper te bezorgen. Wegens hygiënische redenen kunnen fopspenen, drinkbekers, beddengoed, matrassen, luieremmers, waskussenhoezen, bijtringen, borstvoedingsartikelen niet worden teruggenomen en bijkomend alle artikelen welke niet vermeld zijn in deze oplijsting en echter toch om hygienische redenen niet kunnen worden teruggenomen.
- De verkoper verbindt zich ertoe binnen de 30 dagen na ontvangst van het product het door de koper betaalde aankoopbedrag van het product (exclusief verzendkosten) terug te betalen op de bankrekeningnummer welke door de koper werd gebruikt bij betaling.
Bij niet-correcte terugzending conform het voorgaande zal de verkoper niet gehouden zijn tot betaling van enig bedrag of schadevergoeding en blijft het product eigendom van de koper. De koper kan het dan binnen de 14 dagen terug ophalen bij de verkoper of op uitdrukkelijk verzoek van de koper en op diens kosten terugbezorgd worden aan de koper.
Het risico van de terugzending van het product alsook de kost voor het terugzenden worden uitsluitend gedragen door de koper.
    
9. OMRUILEN
Bent u uiteindelijk toch niet tevreden over je product? Dat vinden wij vervelend voor u en daar willen wij uiteraard iets aan doen. Beloofd!
Wat dat precies inhoud, zetten we graag even voor je op een rijtje.
- 14 dagen bedenktermijn na ontvangst van je product.
- Artikelen aangekocht via de webshop van Het Kleine Huys (Babyconcept BVBA) kunnen geruild worden binnen een termijn van 14 dagen (vanaf de leveringsdatum) en dit op voorwaarde dat het product ongebruikt, niet bevuild en onbeschadigd is en voorzien is van alle originele labels, verpakking enz... Gedragen, bevuilde, berookte, gewassen, beschadigde of herstelde goederen kunnen niet teruggenomen worden. Fopspenen (en andere omwille van hygiënische redenen niet omruilbare goederen) kunnen omwille van hygiënische redenen nooit teruggenomen worden. Voor alle bijkomende info zie artikel 8.
- De koper dient binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de levering, de verkoper op de hoogte te brengen dat hij/zij een product wenst te ruilen. Hiervoor maakt de koper gebruik van het retourformulier op de website.
- De koper dient het te retourneren pakket te voorzien van het RMA nummer (retournummer) wat de koper ontvangt na melding via het retourformulier.  
- De kosten en het risico voor het terugzenden van de producten liggen uitsluitend bij de koper.
- Wij behouden ons het recht tot weigering van ruiling voor, indien wij vermoeden dat het product beschadigd werd door de klant, reeds gebruikt is of als de redenen ongegrond zijn.
- Solden of producten in actie (gekocht met korting) kunnen niet geruild worden.

10. OVERMACHT
Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten , energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers treffen, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.
 
11. KLACHTEN
De verkoper tracht steeds om de aangeboden artikelen zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en te verduidelijken aan de hand van foto's. Indien er zich typfouten voordoen ( materiële vergissingen, misslagen), dan berust dit op een menselijke, onvrijwillige fout en kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.
Kleuren op de foto's kunnen ook licht afwijken van de echte kleuren. Instellingen en kwaliteit van uw beeldscherm kan hierop een invloed hebben, alsook de lichtinval. Ruilingen op basis van kleurafwijkingen kunnen wij dan ook niet aanvaarden.
Indien u twijfelt aan een bepaald product of verdere info wenst, kan u ons altijd contacteren voor meer info.
Wij behouden ons ook het recht voor om onze prijzen aan te passen.
Wij stellen ook alles in het werk om onze producten zo goed mogelijk te controleren op eventuele fouten of gebreken. Indien er zich eventuele gebreken zouden voordoen aan de artikelen aangeboden op onze website zijn wij hiervoor niet aansprakelijk.
Wij vragen u dan zich te richten tot de desbetreffende fabrikant. Gelieve ons dit ook mede te delen zodat wij de producten ook extra kunnen controleren.
Wij stellen alles in het werk om eventuele klachten te verhinderen, te verhelpen en op te lossen.
Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels of schade voortkomend uit gebruik van onze producten.
    
12. GARANTIE
Zoals opgelegd door de wettelijke bepalingen geldt voor onze producten ook een wettelijke garantie.
Indien een product niet voldoet aan de overeenkomst dient de koper de verkoper hiervan binnen de 7 dagen volgend op de levering op de hoogte te stellen.
De eventuele vergoeding hiervoor kan nooit groter zijn dan het gefactureerde/betaalde bedrag aan de koper. Gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de koper aan het product, het niet kunnen voorleggen van een factuur of geldend betaalbewijs en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke maar daarom niet limitatieve uitzonderingen op het voorvermelde garantiestelsel.
    
13. PRIVACY
Gegevens van onze klanten worden niet aan derden doorgegeven. De verkoper mag deze gegevens gebruiken voor de promotie van haar producten en diensten. De deelnemer heeft het recht tot inzage van de gegevens die op hem/haar betrekking hebben en kan de rechtzetting of het schrappen ervan vragen door een e-mail te versturen aan de verkoper.
U kan ons volledige privacy beleid vinden op deze pagina.

14. BEWIJS
Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld: e-mail, back ups, …).

15. SCHEIDBAARHEID
Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.
     
16. TOEPASSELIJK RECHT
Alle overeenkomsten afgesloten met Verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De rechtbank van Turnhout is exclusief bevoegd.
    
17. AUTEURSRECHT
Er mogen geen gegevens of foto's van onze site gekopieerd of gebruikt worden zonder onze uitdrukkelijke toestemming.